HANÖNÜ  İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI  

BELİRSİZ  SÜRELİ  SÖZLEŞMELİ

 1 ADET İŞÇİ ALIM İLANI

 

Hanönü  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012
tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin
niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları
ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları
tutan adaylar arasından 1(Bir)    adet  Belirsiz  Süreli  Sözleşmeli  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”,  ünvanlı  personel istihdam edilecektir.

 

KURUM  BİLGİLERİ

Kurum Adı:  Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adresi      : Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı  1. kat    HANÖNÜ/KASTAMONU

Telefon     : (366) 497   51 14

Faks          : (366) 497   50 30

 

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı        : 1 (Bir)

Başvuru Tarihleri  : 15.01.2016- 24.01.2016(Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu

          günleri de başvuru yapılabilecektir.)

Başvuru Adresi     : Valitopaloğlu Cad. Hükümet Konağı  1. kat    HANÖNÜ/KASTAMONU

İrtibat Kişisi          : Birgül YILMAZ / Vakıf Müdürü

 

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı / Pozisyon    : Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi

İşin Süresi                 :  Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)  

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.GENEL ŞARTLAR

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar  için  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Sosyal Yardım  ve İnceleme Görevlisi   İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

9)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

10)Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

 

 

2.ÖZEL ŞARTLAR

 

1) 4 yıllık  Yükseköğretim Kurumlarının;  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi  ve  Eğitim Fakülteleri  ile  Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik  Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

2) Tercihen yabancı dil (İngilizce) bilen)

3) En az B sınıfı sürücü belgesine  sahip olmak,  seyahat engeli bulunmamak.

4) Bilgisayar ve ofis programlarını  iyi  derecede   kullanabiliyor olmak, Buna  ilişkin olarak transkript  belgesi  veya  M.E.B. bünyesinde yada bu bakanlığın izni  ile  açılmış kurslardan alınan sertifikaya  sahip olmak.

5)   Hanönü  İlçesi  sınırları  içerisinde  ikamet ediyor  olmak,

6) ÖSYM tarafından yapılan 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak(En yüksek puan sıralamasından başlamak üzere  alınacak  kişi  sayısının  5 katı kadar  aday mülakata çağrılacak.)

7)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

8)Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, belirli vizyon  görev  ve sorumluluk bilinci içerisinde disiplinli çalışma alışkanlığına,  devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma  sahip olmak.

9)Kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma

sahip,    Dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek, 

 

MÜLAKATTAN  ÖNCE   İSTENİLECEK BELGELER;

 

ÖNEMLİ: Aşağıda istenen belgelerin 27/01/2016 tarihi  saat: 17.00’e  kadar Vakıfa  elden  teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm  adaylardan istenilen  belgelerin  asılları bizzat istenecek,   fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

  (Ev veya cep telefonu numaralarının  belirtilmesi  gerekmektedir.)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin fotokopisi(Aslı beraberinde getirilecektir.)

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

4-KPSS P3 sınav sonuç belgesi

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş  3  adet vesikalık fotoğraf,

6-Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge (Erkek adaylar için)

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınacak   sağlık raporu    

     (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-Adli Sicil Belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olması)

9- Varsa iş deneyim belgeleri.

10- Özgeçmiş   (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde  kendi  el yazısı  ile  )

(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

11- Ehliyet fotokopisi (Aslını beraberinde getirecektir.)

12- Bilgisayar sertifikası varsa fotokopisi(Aslını beraberinde getirecektir.)

13-Yerleşim Yeri Belgesinin aslı  

14- Nüfus Kayıt Örneğinin aslı         

                Eksik belge ve niteliklere uygun olmadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi Vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Sınavla ilgili sınav sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik veya tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 

DİĞER HUSUSLAR

a)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.

Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hâlihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez. Farklı vakıflarda aynı unvanla görev yapan personelin karşılıklı olarak yer değiştirme durumunda da bu fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

 

b)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-) SINAV İLANI;

15 OCAK  2016 - 24 OCAK 2016 mesai bitimine kadar Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspxweb sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Hanönü Kaymakamlığı web sitesi (www.hanonu.gov.tr)’nde ilan ettirilecektir.

 

2-) BAŞVURU  ;

ÖNEMLİ: Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alım sınavına başvurular 15 OCAK  2016 - 24 OCAK 2016 Mesai bitimi olan Saat : 17,00’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online yapılacak olup, internet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak " Özel Şartlar" ve "Başvuru İçin İstenilen Belgeler" başlığı altında belirtilen bilgi ve belgelerin şahsen Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup;Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları   27.01.2016 Çarşamba günü  17.00’e kadar Vakfımıza teslim edilerek, evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa ilgili adaya “ Evrak alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

İnternet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak Vakıf Başkanlığına gerekli belgeler teslim edilmediği  yada  eksik  teslim  edildiği  takdirde  başvuru sistem üzerinde onaylanmayacaktır. Onaylanmayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır. Aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

 

3-) MÜLAKAT :

1) Mülakat sınavına girecek adayların isim listesi 29/01/2016  Cuma  günü   saat:  14:00’densonra  Hanönü Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.hanonu.gov.tr,  Hanönü  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı  İlan panosunda   ilan edilecek  olup,  adaylara telefonla  bilgi verilecektir.  Ayrıca adaylar Vakfın 0 366 497 51 14  numaralı telefonunu arayarak  öğrenilebileceklerdir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından,  sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir.

3) Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra, Vakfımıza  alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişinin mülakatı 01.02.2014 Pazartesi günü Saat: 14:00’ Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır. Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek  aday tespit edilecek  olup,  Sınavı kazanan asil aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacak olup,  onay  sonucunda asil  ve  yedek aday  www.hanonu.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday   için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen aday sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve  kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden  atanmaya  hak  kazanan  adayın  tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde  istenilen belgeleri  tamamlayarak  Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri  ve  sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Sözleşmeyi imzalamadığı taktirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

4) Mülakatta  Kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve öncelikli olarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu olmak üzere, sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C.Anayasası,  2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bilgisi,  Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin idari yapısı, Vakıf  İş ve İşlemleri  konularından oluşacak  ve  unvana ilişkin genel bilgiler  kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

5-)Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan 1 (bir)  aday işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre ikinci en yüksek puana sahip olan  aday 1 inci yedek olarak belirlenecektir.

6-) Mülakat sınavı sonuçları www.hanonu.gov.tr adresinde,  Vakıf  Bürosu ve  Hükümet Konağı   ilan panosunda  10 gün boyunca  ilan edilecektir.

7-)  İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde gösterilen  azami ücretleri  aşmayacak  şekilde  Mütevelli  Heyetince   serbestçe  belirlenen ücret verilecektir. 

8-) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Heyet istediği kriterlerde aday bulamazsa personel alımını iptal etme yetkisine sahiptir.Yeni  sınav  açıp açmamakta  serbesttir.

9-)Yeni işe başlayanlar adayların deneme süresi 6 ay olup, taraflar bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

10-) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

11-)Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR .    14/01/2016

 

                                                                                                                   Salih  ÇİĞDEM   

                                                                                            Hanönü  Kaymakamı

                                                                                              Vakıf Başkanı

 

                                                                                        

 

           

 

HANÖNÜ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınızda Belirsiz süreli sözleşmeli

personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” kadrosuna müracaat etmek istiyorum. 

 

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

ADRES                                  :

                                                                                                                                                                                                                                                       TARİH  :……/…../2012

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                       İMZA

EV TELEFONU  :

 

CEP TELEFONU                                                                                        ADI-SOYADI